1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Suomen Briljantit
Y-tunnus: 3137973-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Karppinen
041 3155984
maria.karppinen@briljantit.fi

3. Rekisterin nimi

Briljantit asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (vapaaehtoinen liittyminen sähköpostilistalle tai yhteydenotto)
– sopimus, jossa rekisteröity on tai on ollut osapuolena

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä ja yrityksistä:

– Nimi
– Rooli organisaatiossa
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Yritys/organisaatio
– Yrityksen yhteys- ja laskutustiedot
– Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

6. Evästeet

Evästeiden avulla keräämme tietoja Asiakkaan käyttämistä päätelaitteista ja käyttäytymisestä palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta Asiakas on saapunut palveluumme, mitä selainta Asiakas käyttää tai milloin ja mitä palvelun osiota Asiakas on selannut. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi verkkopalvelumme käyttömukavuuden kehittämiseen, kävijädatan analysoimiseen, asiakastutkimukseen, sisältöjen personointiin sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnan hallintaan.

Asiakkaalla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimen asetuksia. Asiakas voi halutessaan myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palveluiden osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkosivulla olevilla lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä sekä asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ja siirtää henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedota nähdäkseen. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Tietojen oikaisu ja poistaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.