Sovitamme prosesseja

Esimerkkejä asiakascaseistamme

Sisäisissä prosesseissa päällekkäisyyksiä ja tehottomuutta

Ongelma

Organisaatiossa oli ollut pitkään krooninen kiire. Edellisten vuosien aikana ei oltu pysähdytty tarkastelemaan kriittisiä tehtäviä, vaan työntekijöille oli lisätty uusia tehtäviä poistamatta vanhentuneita tai turhia tehtäviä.

Toimenpiteet

Aloitimme kartoittamalla sisäisten prosessien nykytilan. Löydösten perusteella teimme asiakkaalle toimenpide-ehdotukset siitä, miten prosesseja päästäisiin sujuvoittamaan. Toimenpide-ehdotuksia nousi esiin prosessien, osaamisen, työn vaatimusten ja työkalujen näkökulmista. Tavoitteenamme sujuvoittamisessa oli merkittävimpien pullonkaulojen tunnistaminen ja hukkien poistaminen. Tuimme asiakasta muutoksen johtamisessa ja sparrasimme kehittämisideoita yhdessä parhaan lopputuloksen löytämiseksi.

Ratkaisu

Liiketoimintaprosessien tehostaminen hukkaa vähentämällä.

Organisaation hallinnollisissa prosesseissa sujuvoitettavaa

Ongelma

Organisaatiossa tunnistettiin, että hallinnollista työtä tekevien henkilöiden tehtävänkuvia, vastuita sekä toimintatapoja pitäisi kehittää ja uudistaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Hallinnollista työtä tekevät henkilöt olivat organisatorisesti jakautuneet moneen yksikköön, joka vaikeutti yhdenmukaista työn kehittämistä, sijaistamista ja osaamisen kasvattamista.

Toimenpiteet

Lähdimme liikkeelle auditoimalla nykytilan. Määrittelimme asiakkaan kanssa yhdessä halutunlaisen tavoitetilan, jossa oli tunnistettu nykyajan osaamis- ja toimintatapavaatimukset. Projektin aikana kartoitimme henkilöstön osaamisen tason ja tunnistimme kehittämiskohdat sekä kasvatimme osaamista erilaisten koulutusten avulla (mm. Lean-koulutukset). Kuvasimme keskeisiä hallinnollisia prosesseja, tunnistimme yhdessä niistä pullonkauloja sekä hukkaa ja teimme niiden ratkaisemiseksi toimenpidesuunnitelmat.

Ratkaisu

Tukipalveluiden prosessien sujuvoittaminen.

Sisäisen laskutusprosessin tehottumuus ja virhealttius

Ongelma

Valtakunnallisesti toimivan organisaation asiakaslaskutuksen hoitaminen sadoissa eri toimipisteissä koettiin olevan hankalaa ja epäselvää. Organisaatiossa haluttiin varmistua, että laskutus menee jatkossa kerralla oikein eikä virheistä aiheudu tulovuotoja.

Toimenpiteet

Käynnistimme kehittämisprojektin tekemällä nykytilanteen auditoinnin. Kuvasimme auditointiin lähtötilanteen, tehtävät, vastuut, järjestelmät, resurssit ja ongelmat. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa käytiin strateginen keskustelu laskutusprosessin tavoitetilasta. Briljantit vastasivat projektin johdosta, projektisuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektiryhmässä porauduimme laskutusprosessin ongelmien juurisyihin ja esitimme niihin ratkaisuja ohjausryhmälle, joka teki tarvittavat linjaukset asioiden kehittämiseksi. Vastasimme kokonaisuudessaan projektin läpiviennistä.

Ratkaisu

Laskutusprosessin kehittäminen.

Kahden tiimin väliset tietokatkot hankaloittivat asiakaspalvelun sujuvuutta

Ongelma

Kahden tiimin välisessä tiedonsiirrossa oli haasteita. Asiakasorganisaatiossa haluttiin kasvattaa liikevaihtoa tunnistamalla prosessien pullonkaulat ja hukka.

Toimenpiteet

Lähdimme liikkeelle nykytilanteen auditoinnista. Haastattelimme henkilöstön, jotta saimme selville keskeisimpiä haasteita ja samalla myös kokeilemisen arvoisia kehittämisideoita. Järjestimme tiimikohtaisia työpajoja, joissa pureuduttiin oman työn hukkien poistoon ja toiminnan parantamiseen. Laadittiin yhdessä asiakkaan kanssa tiimeille tavoitteita ja uusia toimintatapoja sekä vahvistettiin esihenkilön johtamiskäytäntöjä.

Ratkaisu

Asiakaspalveluprosessien sujuvoittaminen.

Organisaatiossa tarvittiin osaavaa resurssia yritysintegraatio- tai liikkeenluovutusprojektien vetäjäksi

Ongelma

Organisaatiossa tarvittiin osaavaa projektipäällikköä, joka osaisi johtaa projektia, suunnitella ja toteuttaa projektin toimenpiteitä yritysintegraatioiden tai liikkeenluovutukseen liittyvissä muutostilanteissa.

Toimenpiteet

Briljantit laati projektisuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Selvitimme lähtötiedot, tavoitteet ja laadimme kehittämiseen toteutussuunnitelma. Aikataulutimme ja resursoimme projektin, kokosimme projekti- ja ohjausryhmät sekä hoidimme projektin aikaisen viestinnän. Raportoimme etenemisestä asiakkaan valitsemalle taholle, joka useimmiten oli joko johto- tai ohjausryhmä. Arvioimme lopuksi kokonaisuuden ja lopetimme projektin hallitusti.

Ratkaisu

Projektipäällikköpalvelut yritysintegraatio- ja liikkeenluovutusprojekteissa.

Etsimme
ratkaisuja

Ulkopuolinen auditointi avaa näkemään oman toiminnan kipupisteet ja pullonkaulat. Olemme niiden löytämisen ammattilaisia ja osaamme nähdä ne oikeassa valossa.

Emme etsi ongelmia
vaan ratkaisuja.

Sovitamme
prosesseja

Prosessit ovat kaiken toiminnan ydin – tämän vuoksi niiden tulee olla sujuvia ja tavoitteita tukevia. Meillä on vahva osaaminen erilaisten prosessien kehittämisestä ja sujuvoittamisesta.

Haluamme sovittaa prosessit osaksi strategiaa.

Luomme
uutta

Muutos on aina mahdollisuus, ja se on osa strategiaa. Kaikkien sitouttaminen mukaan muutokseen on ensiarvoisen tärkeää. Tästäkin meillä on pitkä kokemus ja siihen oikeat työkalut.

Luomme uusia prosesseja sekä autamme strategiatyössä.

Hiomme
strategiat

Strategiaprosessi vaatii osaamista. Olemme olleet mukana useissa strategiaprosesseissa ja tiedämme, miten onnistunut ja toimiva strategia työ tehdään ja viedään käytäntöön.

Hiomme strategiasta
briljantin.

Asiakkaitamme: