Luomme uutta

Esimerkkejä asiakascaseistamme

Yrityksessä ei ajantasaista perehdytyssyynnitelmaa tai -dokumentaatiota

Ongelma

Nopeasti kasvaneessa yrityksessä ei oltu ehditty miettiä yhdenmukaista perehdytysprosessia suunnitelmineen tai dokumentteineen.

Toimenpiteet

Aloitimme tutustumalla toimialaan, sen erityispiirteisiin ja organisaation perehdytyksen nykytilanteeseen. Laadimme päivitetyn perehdytyssuunnitelmapohjan. Osallistimme kehittämistyöhön useita eri kohderyhmiä (mm. liiketoiminta, talous, HR). Yhdessä näiden asiantuntijoiden kanssa laadimme yrityksen käyttöön päivitetyt ja yhdenmukaiset perehdytysmateriaalit.

Ratkaisu

Perehdytyssuunnitelman päivittäminen ja perehdytysmateriaalin laatiminen.

Organisaatiossa paljon kehittämisvelkaa

Ongelma

Organisaatiossa oli tunnistettu, että vuosien mittaan oli kertynyt paljon kehittämisvelkaa. Kehittämistoimet haluttiin vakiinnuttaa organisaation toimintatapoihin.

Toimenpiteet

Aloitimme auditoimalla nykytilan ja selvittämällä, mitä kehittämistoimenpiteitä viimeisinä vuosina organisaatioissa oli tehty. Määrittelimme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitetilan ja pohdimme keinoja sinne pääsemiseksi. Toteutimme henkilöstölle räätälöidyt Lean-koulutukset ja koulutimme nimetyt vastuuhenkilöt kokeilukulttuurin vakinaistamiseen. Laadimme toimintasuunnitelman, jonka toteutus käynnistettiin yhdessä. Käynnistämisen jälkeen vastuu siirtyi asiakkaan nimeämille vastuuhenkilöille. Seurasimme ja arvioimme kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimintojen vakiintumista yhdessä asiakkaan kanssa.

Ratkaisu

Kokeilukulttuurin rakentaminen osaksi organisaatioiden toimintaa.

Organisaatiossa tarve henkilöstön kouluttamiselle

Ongelma

Organisaatiossa oli tarve tarjota henkilöstölle laadukasta, käytännönläheistä ja heille kohdennettua koulutusta.

Toimenpiteet

Kävimme asiakkaan kanssa keskustellen läpi, millaista vaikuttavuutta asiakas tavoittelee. Räätälöimme ja kohdensimme koulutuksen vastaamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia.

Ratkaisu

Räätälöityjen, organisaatiokohtaisten koulutusten toteutus. Järjestämme koulutuksia mm. seuraavista kokonaisuuksista: Leanin perusteet ja Lean asiantuntijaorganisaatiossa, Lean ja hukkajahti, 5S-menetelmä, Prosessien kehittäminen ja johtaminen, Prosessien sujuvuudella lisää työhyvinvointia, Nyky- ja tavoitetilan merkitys muutosten johtamisessa, Kokeilukulttuuri käytäntöön, Yrityskulttuurin rakentaminen luottamusta vahvistamalla ja Muutosjohtaminen.

Etsimme
ratkaisuja

Ulkopuolinen auditointi avaa näkemään oman toiminnan kipupisteet ja pullonkaulat. Olemme niiden löytämisen ammattilaisia ja osaamme nähdä ne oikeassa valossa.

Emme etsi ongelmia
vaan ratkaisuja.

Sovitamme
prosesseja

Prosessit ovat kaiken toiminnan ydin – tämän vuoksi niiden tulee olla sujuvia ja tavoitteita tukevia. Meillä on vahva osaaminen erilaisten prosessien kehittämisestä ja sujuvoittamisesta.

Haluamme sovittaa prosessit osaksi strategiaa.

Luomme
uutta

Muutos on aina mahdollisuus, ja se on osa strategiaa. Kaikkien sitouttaminen mukaan muutokseen on ensiarvoisen tärkeää. Tästäkin meillä on pitkä kokemus ja siihen oikeat työkalut.

Luomme uusia prosesseja sekä autamme strategiatyössä.

Hiomme
strategiat

Strategiaprosessi vaatii osaamista. Olemme olleet mukana useissa strategiaprosesseissa ja tiedämme, miten onnistunut ja toimiva strategia työ tehdään ja viedään käytäntöön.

Hiomme strategiasta
briljantin.

Asiakkaitamme: